A

HTTPS://MOZGOPIACONLINE.HU

ONLINE PIACA

 

VÁSÁRLÓKRA VONATKOZÓ

 

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

(ÁSZF)

 

 

Hatályos:

2020.05.14. napjától

T A R T A L O M J E G Y Z É K

 

 

 

 1. Bevezető rendelkezések – Általános Szerződési Feltételek. 2
 2. A Szolgáltató online piacra vonatkozó adatok. 3

III.         Értelmező rendelkezések – Fogalommeghatározások. 3

 1. Általános rendelkezések. 5

IV.1.     A jelen ÁSZF hatálya. 5

IV.2.     Az ÁSZF elérhetősége és módosítása. 5

IV.3.     Adatvédelem.. 6

 1. A szolgáltatás elérhetősége. 6
 2. Egyedi jogviszony létrejötte, tartalma. 6

VII.        A vásárlási feltételek. 7

VII.1.    Regisztráció nélküli megrendelés (átmeneti jogviszony). 7

VII.2.    Regisztrációt követő megrendelés (tartós jogviszony). 7

VII.3.    A felhasználó nyilatkozatai 8

VIII.      A megrendelés menete. 8

 1. Minimumrendelés, a termék ára, mennyisége, csomagolása, egyéb költségek. 9
 2. Fizetési feltételek – számlázás. 10
 3. Általános szállítási feltételek – a termékek átvétele. 11

XII.        A megrendelés visszavonása, módosítása. 12

XIII.       Az eladó felelőssége. 12

XIV.      A szerződéstől való elállás: 15

 1. Panasztétel, reklamáció. 17

XVI.      A szolgáltató felelőssége. 17

XVI.1.   Az online piac működtetésével kapcsolatos felelősség. 17

XVI.2.   A termék átadás-átvételével kapcsolatos felelősség. 19

XVII.     A szerződéses jogviszony megszűnése, megszüntetése. 20

XVIII.    Egyéb rendelkezések. 20

 

 

 

I.            Bevezető rendelkezések – Általános Szerződési Feltételek

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató (székhely: ……………………….., nyilvántartási szám:………………………….) által üzemeltetett, https://www.mozgopiaconline.hu honlapon  keresztül elérhető internetes vásárlási felület (a továbbiakban: online piac) által nyújtott szolgáltatásokra, az online piac igénybevételének használati feltételeire, használatára, valamint az online piacon keresztül történő megrendelésre, vásárlásra vonatkozóan határozza meg a Szolgáltató online piacának általános szerződési feltételeit.

 

A jelen ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hatodik Könyv XV. Fejezet 6:77. § – 6:81.§ rendelkezései alapján általános szerződési feltételeknek tekintendő és a vásárló által a Szolgáltató online piaca használata, a Szolgáltató online piaca által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, valamint a Szolgáltató online piacon keresztül történő vásárlás során akként kezelendő.  A jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak mindazon szerződésekre, amelyek a Szolgáltató online piacon keresztül az eladó és a vásárló között jön létre. Az ÁSZF vásárló általi megismerése és elfogadása a Szolgáltató online piaca által nyújtott szolgáltatások igénybevételének alapvető feltétele, amelyet a vásárló az online piacon történő vásárlás során az „Elfogadom” gombra kattintással fogad el. A vásárló az „Elfogadom” gombra kattintással elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, megismerte, megértette, és annak tartalmát kifejezetten elfogadja.

 

A jelen ÁSZF célja, hogy teljeskörűen szabályozza a Szolgáltató online piaca használatát, valamint az eladók és a vevők közötti adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogviszony valamennyi általános elemét, ezáltal tájékoztassa a vásárlót

 • az online piac szolgáltatást nyújtó személyéről, elérhetőségéről,
 • az online piac által nyújtott szolgáltatásokról,
 • az online piac használatával, valamint a megrendelési-, szerződéskötési folyamattal kapcsolatos információkról,
 • a szállítási és fizetési feltételekről,
 • a vásárló jogairól,
 • az eladó és az online piac felelősségéről,
 • a hibás teljesítésről, valamint
 • a vásárló panasztételi-, illetve a jogérvényesítési lehetőségeiről.

 

A jelen ÁSZF-től való eltérés csak a felek kifejezett, erre irányuló akaratával, kizárólag írásbeli formában érvényes. A felhasználó jogosult a szolgáltató felé jelezni a jelen ÁSZF-től való eltérési szándékát. A felhasználó ezen szándékát a szolgáltató felé írásban az eltérés pontos megjelölésével teheti meg.

 

A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadóak. Az online piac és a vásárló, valamint az eladó és a vevő közötti jogviszonyra vonatkozó szabályok összességét a jelen ÁSZF és a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok együttesen tartalmazzák.

 

A Szolgáltató és az eladó semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

 

 

II.            A Szolgáltató online piacra vonatkozó adatok

 

 

A Szolgáltató online piac egy elektronikus felületet biztosít a kis- és őstermelők, kisüzemek, családi gazdaságok, manufaktúrák, valamint kézművesek (a továbbiakban: eladó) és a vásárló (a továbbiakban: vásárló vagy vevő) virtuális találkozására, ezáltal mint közvetítő lehetőséget biztosít az eladóknak az általuk értékesíteni kívánt termékek eladására, illetve a vásárlóknak az eladók által kínált termékeik megvásárlására. Az online piac használatával megkötött adásvételi szerződés az eladó és a vevő között jön létre.

 

Az online piacot üzemeltető személyre (a továbbiakban: közvetítő szolgáltató vagy szolgáltató) vonatkozó adatok:

 

név: ……………………………………………

Székhelye: …………………………………….

Adószáma:………………………………

E-mail címe: info@mozgopiaconline.hu

Telefonszáma: +3620-9974084

 

 

A szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató

 

Neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Cégjegyzékszáma: 01-09-909968

Adószáma: 14571332-2-42

Elérhetősége: support@tarhely.eu>

 

Az online piac, mint honlap a közvetítő szolgáltató kizárólagos tulajdona. A szolgáltató a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok alapján végzi.

 

 

III.            Értelmező rendelkezések – Fogalommeghatározások

 

 

A jelen ÁSZF értelmezése során a szavak általánosan elfogadott jelentésén túl az alábbi kifejezések a mellettük található meghatározott jelentéssel bírnak (tekintet nélkül a szavak kezdőbetűjének méretére, valamint arra, hogy azok milyen időben, számban, módban és esetben állnak).

 

Adatvédelmi Tájékoztató”: a szolgáltató által az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számon kibocsátott általános adatvédelmi rendelete alapján készített és az online piacon, mint honlapon bárki számára könnyen hozzáférhető módon feltöltött szabályzat, mely kötelezően alkalmazandó a természetes személy felhasználók személyes adatainak feldolgozására, kezelésére, őrzésére, esetleges továbbítására és megsemmisítésére vonatkozóan.

 

ÁSZF”: a jelen dokumentum, tehát az a közvetítő szolgáltató által alkalmazott szabályrendszer, amely meghatározza a közvetítő szolgáltató és a felhasználók közötti információs szolgáltatási, közvetítési jogviszony, valamint az eladó és a vevő közötti adásvételi jogviszony alapvető szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a szolgáltató és valamennyi felhasználója, valamint az eladó és a vevő közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a felhasználó a Szolgáltató online piaca használatával adásvételi szerződést köt.

 

„Átadó pont”: az a hely (1125 Budapest, Kútvölgyi út 30/A ), ahova az eladó a termékeit leszállítja, a vevő pedig személyes átvétel esetén az általa megrendelt terméket átveszi.

 

„Átvétel helye”: az a hely, ahol a vevő a terméket átveszi, mely lehet az átadó pont vagy a vevő általi házhozszállítás kérése esetén a vevő által meghatározott szállítási cím.

 

„Átadó személy”: az a személy, aki a vevő által megrendelt terméket az átvétel helyén az átvevő személy részére átadja.

 

„Átvevő személy”: az a személy, aki vevőként vagy a vevő képviseletében eljárva a terméket az átadó személytől átveszi.

 

„Bevásárló kosár”: a vevő az online piacon az általa megrendelni kívánt termékeket egy virtuális vásárlói kosárba helyezi, ami a megrendelés véglegesítéséig módosítható, törölhető.

 

Felhasználó”: az a természetes vagy jogi személy, akinek/amelynek a jelen ÁSZF elfogadását követően a közvetítő szolgáltató az online piac honlapon keresztül információs, közvetítő szolgáltatást nyújt. Ezen alanyi kör a jelen ÁSZF alkalmazásában az eladót és a vevőt jelenti.

 

„Fogyasztó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

 

Harmadik Személy”: az olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos a felhasználóval, illetőleg a szolgáltatóval vagy annak képviselőjével.

 

„Online piac”: a közvetítő szolgáltató által működtetett honlap, ahol a közvetítő szolgáltató az eladó és a vásárló virtuális találkozására egy elektronikus felület biztosít, ezáltal mint közvetítő felület lehetőséget biztosít az eladóknak az általuk értékesíteni kívánt termékek felkínálására, eladására, illetve a vásárlóknak az eladók által kínált termékeik megvásárlására.

 

Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

 

Regisztráció”: a vevő esetében a szolgáltatások igénybevételének megkezdéséhez opcionálisan választható folyamat, amelynek során a vevő – felhasználói adatainak megadása mellett – megismeri és elfogadja a közvetítő szolgáltató ÁSZF-ét és Adatvédelmi Tájékoztatóját. Az eladó esetében a regisztráció kötelező. A regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a felhasználó a szolgáltatóval szerződést köt, amellyel elfogadja és tudomásul veszi a szolgáltató által működtetett honlapon nyújtott online piaci szolgáltatások szabályait, előírásait, működési mechanizmusát.

 

„Rendelési időszak”: az az időszak, amelyben a vevő a rendeléseit a következő szállítási időszakra vonatkozóan leadhatja.

 

Személyes Adat”: valamennyi, a felhasználóra vonatkozó információ, a felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés.

 

Szolgáltatás”: a közvetítő szolgáltató által a felhasználónak az ÁSZF elfogadását követően a honlapon keresztül nyújtott információs, közvetítő szolgáltatás(ok) összessége és annak összes funkciója.

 

„Szolgáltató vagy közvetítő szolgáltató”: az a jogi személy, aki az online piac honlapot üzemelteti, valamint a vevők által megrendelt és az eladók által leszállított termékeket a vevő részére kézbesíti.

 

„Termék”: mindaz, ami az online piac honlapján, az eladók által felkínáltan, mint megvásárolható áru feltüntetésre kerül. A megvásárolható termékek köre, az eladók által aktuálisan, a következő szállítási ciklusban leszállítani vállalt, részükre aktuálisan rendelkezésre álló, a felhasználó által ténylegesen megrendelhető termékek körét jelenti

 

„Eladó”: az a kistermelő, őstermelő, kisüzem, családi gazdaságok, manufaktúrák, illetve kézműves felhasználó vagy jogi személy, aki/amely a kötelező regisztrációt követően termékei értékesítése érdekében az online piac szolgáltatásait alkalmazza.

Vásárló vagy vevő”: a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerinti szakmáján, önálló foglalkozásán és üzleti tevékenysége körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy felhasználó (fogyasztó), továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozást is, amely az online piac használatával az eladótól árut, terméket rendel, vesz.

 

 

IV.            Általános rendelkezések

 

 

IV.1. A jelen ÁSZF hatálya

 

Személyi hatály

A jelen ÁSZF személyi hatálya a Szolgáltató online piac, mint közvetítő szolgáltató és a vásárló közötti jogviszonyra, valamint az eladó és vevő közötti jogviszonyra terjed ki.

 

Időbeli hatály

A jelen ÁSZF annak kihirdetése napján határozatlan időre lép hatályba azzal, hogy

 • az eladók az ÁSZF-et a regisztrációjuk alkalmával elfogadják, így rájuk nézve a jelen ÁSZF a regisztrációjuk Szolgáltató online piac részéről történő elfogadással,
 • az egyes vásárlókra nézve pedig az ÁSZF dokumentum megnyitását követően, az online piac szolgáltatója figyelemfelhívó tájékoztatását követően megjelenő „Elfogadom” gombra kattintással

válik kötelező erejűvé.

 

A jelen ÁSZF hatályát veszti annak visszavonása, valamint módosítása esetén. A felek jogviszonyában mindig az egyes cselekmények megtételekor hatályban lévő ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 

Területi hatály

A jelen ÁSZF az online piac használatával kapcsolatos rendelkezéseire, valamint az eladók és a vevők közötti jogviszonyból eredő valamennyi magyarországi jogügyletre kiterjed.

 

Tárgyi hatály

A jelen ÁSZF teljeskörűen szabályozza az online piac használatát, valamint az eladó és a vásárló közötti adásvételi jogviszonyt.

 

 

IV.2. Az ÁSZF elérhetősége és módosítása

 

A Szolgáltató online piac jelen ÁSZF-e nyilvános, a közvetítő szolgáltató annak mindenkor hatályos szövegét közzéteszi weboldala zárt részén (http://www.mozgopiaconline.hu).

A jelen ÁSZF ugyancsak elérhető a Szolgáltató székhelyén, a vásárló írásos kérelmére a Szolgáltató az ÁSZF-et e-mail útján a vásárló részére megküldi.

 

Az online piac biztosítja, hogy a vásárlók a vásárlást megelőzően, az eladók pedig a regisztrációjukat megelőzően megismerhessék jelen ÁSZF tartalmát, azt megfelelően értelmezhessék és választásuk szerint elfogadhassák.

 

A felek tudomásul veszik, hogy az ÁSZF elfogadása és az adásvételi szerződés megkötése esetén az ÁSZF tartalmát egyedileg megtárgyaltnak tekintik.

A jelen ÁSZF módosítására a Szolgáltató egyedileg, egyoldalúan bármikor jogosult azzal, hogy a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal köteles a módosítást a http://mozgópiaconline.hu/hirdetmenyek> weboldalon hirdetmény útján közzétenni.

 

A vásárló a módosított ÁSZF-et a módosítás hatálybalépését követő újabb bevásárló kosár megrendelésre történő elküldésével fogadja el.

 

A szolgáltató a módosított ÁSZF-ről a módosítás hatályba lépését megelőző 15 nappal e-mail útján tájékoztatást küld a regisztrált eladó részére, aki a módosított ÁSZF-et az online piacon a felhasználói fiókjába történő belépést követően tudja azt elfogadni.

 

A vásárló kizárólag az ÁSZF elfogadását követően tudja megrendelését a vétel szándékával véglegesíteni.

Az eladó kizárólag az ÁSZF elfogadásával tud az online piac felületén regisztrálni, az ÁSZF módosítása esetén a módosított ÁSZF elfogadását követően tudja a termékeit az értékesítés céljából az online piacon megjeleníteni. Amennyiben az eladó a módosított ÁSZF hatálybalépéséig azt nem fogadja el, úgy az online piacon az eladó termékei a vásárlók részére ideiglenesen nem megvásárolhatóvá, nem elérhetővé válnak mindaddig, amíg az eladó a hatályos ÁSZF-et el nem fogadja. A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a regisztrált eladó a módosított ÁSZF-et annak hatályba lépését követő 30 napon belül nem fogadja el, az eladó regisztrációja törlésre kerüljön.

 

IV.3. Adatvédelem

 

Az online piac külön Adatkezelési Tájékoztatóval rendelkezik, mely elérhető a www.mozgopiaconline.hu linken, és amelyet a felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg kifejezetten elfogad és tudomásul vesz.

 

Az eladó a vevő személyes adataiból a számla kiállításához feltétlenül szükséges adatokat ismeri meg. Az online piac közvetítő szolgáltató az eladó(k) adatkezelési/adatvédelmi gyakorlatáért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 

V.            A szolgáltatás elérhetősége

 

 

A Szolgáltató online piac a közvetítő szolgáltatást Magyarország területén nyújtja és megtesz minden tőle telhetőt a szolgáltatás minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében. A szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve azonban nem tudja garantálni a felhasználó számára azt, hogy a szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a felhasználónak lehetősége van a hibát elektronikus úton (e-mailben) bejelenteni. A Szolgáltató a bejelentést követően minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszűntesse.

 

A szükséges javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez szükséges időtartam alatt Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználó megrendelő felülethez való hozzáférését ideiglenes jelleggel korlátozza.

A Szolgáltató a regisztrált felhasználók e-mailen keresztül történő tájékoztatását követően bármikor jogosult a szolgáltatás nyújtását szüneteltetni vagy megszüntetni azzal, hogy a már megrendelt bevásárló kosárban szereplő termékek még kiszállításra kerülnek.

 

 

VI.            Egyedi jogviszony létrejötte, tartalma

 

 

A szolgáltató és az eladó között az egyedi jogviszony az eladó általi regisztrációjának a Szolgáltató online piac általi elfogadását követően jön létre.

 

A szolgáltató és a vevő közötti közvetítő szolgáltatásra irányuló jogviszony a Szolgáltató online piac nyújtotta szolgáltatás igénybevételével jön létre.

A vevő és az eladó közötti jogviszony az online piacon történő a vevő általi megrendelés leadásával, a megrendelt termék kifizetésével és a megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mail vevő általi átvételét követően jön létre.

 

 

A közvetítő szolgáltató vállalja, hogy

 • a Szolgáltató online piac honlapot folyamatosan üzemelteti,
 • az eladó regisztrációjának jóváhagyását követően az eladót és termékeit a Szolgáltató online piac honlapján megjelenteti,
 • informálja az eladót az általa kínált termékek megrendelt mennyiségéről,
 • átvevő pontként a vevő által megrendelt és az eladó által leszállított terméket átveszi, és az átvételig az eladó által meghatározott, megfelelő körülmények között tárolja,
 • a leszállított terméket személyes átvétel esetén az átadó ponton, a vevő által kért házhozszállítás esetén a vevő által a rendelése leadásakor megadott címen átadja a vevő részére.

 

Az eladó vállalja, hogy

 • a regisztrációjával egyidejűleg a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el,
 • csatlakozik egy elektronikus számlázási rendszerhez,
 • az általa előre meghatározott termékmennyiség erejéig fogadja a vevők megrendeléseit,
 • a szolgáltató által előre meghatározott időpontra megfelelő minőségben és kiszerelésben, megrendelésenként elkülönítve (és papíralapú számlázás esetén megrendelésenként bizonylatolva) a megrendelt termékeket az átadó pontra leszállítja,
 • a termékeit a jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelelően értékesíti (csomagolás, címkézés).

 

A vevő vállalja, hogy

 • az általa megrendelt termék ellenértékét a barion rendszerén keresztül megfizeti,
 • személyes átvétel esetén az átadó pontra leszállított terméket a megadott időintervallumban átveszi,
 • házhozszállítás esetén a megrendelt terméket az általa megadott címen átveszi.

 

A szerződés nyelve a magyar. A megrendelések leadása, a vételár megfizetése kizárólag elektronikus úton lehetséges. Az online piacon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a vevő és az eladó közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azok iktatásra nem kerülnek, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

 

 

VII.            A vásárlási feltételek

 

 

VII.1. Regisztráció nélküli megrendelés (átmeneti jogviszony)

 

A vevő az online piacon regisztráció nélkül a <vásárlás regisztráció nélkül> menüpontra történő kattintással is tud „A megrendelés menete” pontban leírt módon a vásárláshoz szükséges adatai (név, cím, email cím, telefonszám, esetleges szállítási cím) megadását követően vásárolni.

 

VII.2. Regisztrációt követő megrendelés (tartós jogviszony)

 

A vásárló döntése alapján regisztrálhat a Szolgáltató online piac honlapján, mely regisztráció a regisztráció menüpont alatt található csillaggal jelölt adatok (teljes név, irányítószám, cím, telefonszám, e-mail cím, jelszó) megadásával és a közvetítő szolgáltató részére történő megküldésével valósul meg. A vevő a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni.

 

A vevő regisztrációjával nyugtázza a jelen ÁSZF és a kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztató elolvasását, megértését, valamint elfogadását. A sikeres regisztrációt követően a vevő az általa megadott e-mail címre visszaigazoló e-mailt kap, és a regisztráció befejezéseként a visszaigazoló e-mailben található linken keresztül véglegesítheti a regisztrációját.

 

A regisztráció során a felhasználónak a saját felhasználói fiókjához létre kell hoznia egy jelszót, mely jelszót köteles titokban tartani, azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a felhasználó ezen feltételezése, Szolgáltató jogosult a felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Szolgáltató nem felelős a felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

 

Ha változás következik be a felhasználó adataiban, akkor erről a változásról felhasználó haladéktalanul köteles a szolgáltatót e-mail útján értesíteni, vagy ezen változásokat a honlapon található „felhasználói adatok módosítása” menüpont alatt megváltoztatni. A felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is, illetve a „regisztráció törlése” menüpont alatt maga is törölheti.

 

A nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából, őrzéséből vagy az értesítés elmaradásából eredően a szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a Szolgáltató online piac nem vállal felelősséget.

Szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a felhasználó megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

A szolgáltató jogosult a regisztrációval tudomására jutott adatokat rögzíteni, és azokat az Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően kezelni. A felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltató külön Adatvédelmi Tájékoztatóval rendelkezik, amelynek felhasználó általi elfogadása és megismerése a tartós szolgáltatási jogviszony létrejöttének feltétele.

 

A sikeres regisztrációt követően a regisztráció megszűnéséig a felhasználó jogosulttá válik a szolgáltatások tartós igénybevételére, így a „A megrendelés menete” pontban leírt módon történő termékek vásárlására.

 

VII.3. A felhasználó nyilatkozatai

 

A felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti és egyben szavatolja, hogy:

 • nagykorú, 18. életévét betöltött cselekvőképes személy vagy munkával megszerzett keresményével önállóan rendelkező 14. életévét betöltött kiskorú személy,
 • elolvasta, megértette, a jelen ÁSZF tartalmát és feltételeit,
 • elolvasás és értelmezést követően kifejezetten elfogadta a szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatóját,
 • a szolgáltatás igénybevétele során felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal szemben jóhiszeműen, együttműködően és tiszteletteljesen viselkedik;
 • kártalanítja a szolgáltatót harmadik személyek részéről felmerülő minden olyan igénnyel szemben, amely az online piac felhasználó általi jogellenes használatával, illetve a szolgáltató szolgáltatásainak jogellenes igénybevételével összefüggésbe hozható, vagy abból ered.

 

Amennyiben a felhasználó fenti nyilatkozata utólag hamisnak bizonyul, az a felhasználó súlyos szerződésszegésének minősül, ami a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás azonnali megszüntetését vonhatja maga után, melynek következtében a felhasználó a továbbiakban nem jogosult az online piac használatára, a honlapon keresztül történő megrendelések leadására, az eladók által a honlapon kínált termékeinek a megvásárlására.

 

 

VIII.            A megrendelés menete

 

 

A vevő az online piacon találhatókészleten lévő termékek közül kiválasztja az általa megvásárolni kívánt terméke(ke)t, megadja a kívánt mennyiséget, majd ezeket a „bevásárló kosarába” helyezi. A bevásárló kosár összeállítása nem azonos a termék megrendelésével, nem teremt kötelezettséget a termék megvásárlására. A bevásárló kosárban a termékek mennyisége a megrendelés véglegesítéséig bármikor módosítható, a termékek törlése lehetséges. Miután a vásárló a kosarában ellenőrizte az általa megvásárolni kívánt terméke(ke)t és azok mennyiségét, akkor véglegesítheti a megrendelését.

A vásárló a megrendelés véglegesítése során

 • elküldi a megvásárolni kívánt termékek fajtáját és mennyiségét,
 • elfogadja jelen ÁSZF és a hivatkozott Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit,
 • kiválasztja, hogy a terméke(ke)t személyesen a Szolgáltató által biztosított átadó ponton (1125 Budapest, Kútvölgyi út 30/A) kívánja átvenni, vagy kiszállítási cím megadásával házhozszállítást kér,, valamint
 • megfizeti a Barion rendszeren keresztül a termék(ek) ellenértéket.

 

Az adásvételi szerződés létrejöttéhez, tehát a vásárláshoz szükséges a megrendelés véglegesítése. A megrendelés véglegesítésével a vásárló és az eladó között kétoldalú adásvételi szerződés jön létre, mely alapján a vásárló köteles az általa választott átvételi helyen és az adott időpontban a terméke(ke)t átvenni, az eladó pedig köteles a megrendelés szerinti terméke(ke)t és a számlát átadni.

 

A vételár megfizetése a megrendelés véglegesítése során online bankkártyás fizetés, vagy Barion tárca útján történik. Ezt követően a szolgáltató a vásárló által megadott e-mailcímre visszaigazoló levelet küld, melyben megerősíti a vevő megrendelését. A szolgáltató a szállítói/eladói szabad kapacitások és a rendelt termékek függvényében igazolja vissza a rendelést.

 

Szolgáltató kifejezetten felhívja a vevők figyelmét, hogy a korlátozott darabszámú  termékek jellegéből adódóan – kézműves termékek, illetve megfelelő minőségű kistermelői élelmiszer áruk – nem tudja garantálni, hogy a megrendelés/kiszállítás során a megrendelt mennyiség minden esetben rendelkezésre áll.

 

A rendelés elküldésére hétfő 00:00 órától péntek 24:00 óráig (rendelési időszak) van lehetőség, melynek kiszállítása a következő heti szállítási időszakban történik.

 

Szolgáltató a megrendelés elküldését követő legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a felhasználó részére a felhasználó által megadott e-mail címre, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, mennyiségét, azok kiválasztáskor érvényes árát, a szállításra vonatkozó feltételeket, a vásárló által megadott adatokat, a megrendelés dátumát, valamint a megfizetett ellenérték összegét.

 

Amennyiben a vevő a megrendelés véglegesítésétől számított 48 órán belül nem kapja meg a rendeléséről a visszaigazolást, ezt e-mailben, a info@mozogopiaconline.hu e-mail címen tudja szolgáltató felé bejelenteni. Amennyiben a vevő a rendelési időszakon belül nem jelzi írásban a szolgáltató felé, hogy a megrendeléséről nem kapott visszaigazolást, úgy a nem megkapott visszaigazolásokból eredő károkért a szolgáltató nem tud felelősséget vállalni.

 

A vásárló a megrendelés véglegesítése után mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg az online piac visszaigazoló e-mailjét, tehát ebben az esetben a vásárló nem köteles megvásárolni a megrendelésében foglalt termékeket, jogosult a már megfizetett vételárat visszakövetelni. Amennyiben a megadott e-mail cím megszűnik, vagy arra a visszaigazoló e-mail nem kézbesíthető, úgy az értesítés elmaradásából származó károkért a szolgáltató nem felel, felelősségét ebben a körben kifejezetten kizárja.

 

 

IX.            Minimumrendelés, a termék ára, mennyisége, csomagolása, egyéb költségek

 

 

Minimum rendelés

Az online piacon a minimális rendelési érték 4.000,- forint rendelésenként, mely összeg nem foglalja magában a Szolgáltató honlapján egyedi hirdetményben közzétett egyéb költségeket.

 

A termék ára

A honlapon megállapított, feltüntetett árak magyar forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák. Az eladó a megrendelés időpontjában érvényes, az online piacon szereplő fogyasztói áron értékesíti termékét a vevő részére. A termék áraként feltüntetett összeg nem tartalmazza az egyéb költségeket, azok a megrendelés véglegesítése során kerülnek hozzáadásra a termék(ek) értékéhez.

 

Mennyiségi eltérések

A vevő a termék jellegétől, valamint az eladó által biztosított kiszereléstől függően meg tudja határozni az általa megrendelni kívánt termék mennyiségét.

Az eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a vásárló által rendelt mennyiséget pontosan leszállítsa, hogy ez az eltérés a lehető legkisebb legyen, tehát a vevő által megadott mennyiséghez a legközelebb álljon. Azonban az eladó fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelt terméket bizonyos mérési pontatlanságból adódó eltéréssel szállítsa le, amely azonban nem haladhatja meg a súlyra/térfogatra mért termék rendelt mennyiségének 15 %-át. Darabra rendelt termék esetében mennyiségi eltérés nem elfogadható.

 

Csomagolás

A termékek megfelelő csomagolása, a csomagolásra vonatkozó jogszabályi előírások betartása az eladó kötelezettsége. A csomagolás tartalmaz minden olyan tájékoztatást, amely az adott termék összetételére, felhasználására, jellemzőire, minőségére, fogyaszthatóságára vonatkozik. A vásárló a termék átvételekor ezen tájékoztatást megismerheti.

 

Költségek
A felhasználó az általa rendelt termékek honlapon meghatározott árán felül köteles megtéríteni mindazon költségeket, amelyeket a Szolgáltató honlapján egyedi hirdetményben közzétesz.

 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és megrendelést visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a termék(ek) árát és az egyéb költségek díjait.

Sem az eladó, sem a Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére, a rendszer műszaki hibájából eredő, bárki számára felismerhető, hibásan feltüntetett árért, valamint a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árért (0 Ft). Ilyen esetekben az eladó nem köteles a terméket az online piac felületén hibásan feltüntetett áron leszállítani. Hibásan feltüntetett ár felismerése esetén a Szolgáltató a rendelés visszaigazolását követően a vásárlót tájékoztatja a termék valós áráról. A Szolgáltató vásárló döntésétől függően – amennyiben a terméket a valós áron is meg kívánja vásárolni – a terméket a valós áron a megrendelt termékek közé teszi, vagy -amennyiben a terméket a valós áron nem kívánja megvásárolni – a hibás áron megrendelt terméket a vevő döntése alapján a megrendelt termékek listájából törli.

 

 

X.            Fizetési feltételek – számlázás

 

 

A fizetés online bankártyás fizetéssel lehetséges. A vevő a termék(ek) vételárát az online piac fizetési szolgáltatója, a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló Barion Payment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Inforpark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-048552, licencazonosító: H-EN-I-1064/2013) által működtetett Barion elektronikus bankkártyás fizetési rendszer (a továbbiakban: „Barion rendszer”) használatával fizeti meg a szolgáltató által vezetett elkülönített technikai bankszámlára. A bankkártya adatok sem a szolgáltatóhoz, sem az eladóhoz nem jutnak el.

 

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező, de lehetséges a regisztráció, elég megadni bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Felhasználható bankkártyák: Mastercars, Maestro, Visa, Electron, Amex. Bankkártya hiányában a felhasználó használhatja az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel lehet feltölteni. Ebben az esetben e-mailcím és jelszó megadását követően tudja a vásárló az általa megrendelt termékek ellenértékét megfizetni. A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincs felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadása és küldése ingyenes. A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 2048 bites TLS titkosítása védi.

Fizetés előtt mindig ellenőrizze, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adja meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésző zöld színnel jelzi,,ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

 

A vevő által a Barion rendszeren keresztül megfizetett vételár a termék átvételéig függőben (letétben) van, tehát ahhoz sem a vevő, sem az eladó nem fér hozzá. A termékek átadás-átvételét követően a közvetítő szolgáltatónak 10 munkanap áll a rendelkezésére, hogy az értékesítés alapján a termékek vételárának átutalását a Barion rendszerben az eladó részére engedélyezze.

 

Amennyiben a Barion rendszer bármilyen oknál fogva nem működőképes, úgy vásárló a megrendelését nem tudja véglegesíteni. Ilyen esetben a kiválasztott termékek a bevásárló kosárban maradnak, és vevő a Barion rendszer ismételt működése esetén tudja a megrendelését véglegesíteni, kifizetni. A Szolgáltató minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Barion rendszer folyamatosan működőképes legyen, a rendszer működőképességét folyamatosan ellenőrzi. A Barion rendszer működési hibájából eredő károkért a közvetítő szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

 

Az elektronikus bankkártyás fizetésről és a Barion rendszerről részletes információk az alábbi linkeken találhatóak: https://docs.barion.com/Reservation_payment

 

Az eladó a megrendelés visszaigazolását követően a fizetendő díj összegéről elektronikusan vagy papír alapon számlát állít ki. Az elektronikus számla a regisztrált vásárlók részére a felhasználói fiókjuk „Számlák” menüpontban később is elérhető. Amennyiben az eladó nem csatlakozott elektronikus számlázási rendszerhez, úgy a számlát papír alapon köteles kiállítani, azt a megrendelt termékkel egyidejűleg az átadó pontra szállítani, a vevő pedig az átvétel helyén a termék(ek)kel egyidőben tudja azt átvenni.

A termékről minden esetben az eladó állít ki számlát, amennyiben Szolgáltató egyéb közvetített szolgáltatást nyújt a vevő részére (pl.: kiszállítás), úgy erről a Szolgáltató köteles számlát kiállítani Vevő részére.

 

 

XI.            Általános szállítási feltételek – a termékek átvétele

 

 

A vásárló a honlapon történő megrendelés során kiválasztja az átvétel módját, ami személyes átvétel, vagy kiszállítás. A vásárló házhozszállítás kérése esetén köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható, az biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén Szolgáltató nem vállal felelősséget a házhozszállításért, illetve annak elmaradásáért, valamint az ezzel kapcsolatban felmerült károkért.

 

A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a visszaigazolásban szereplő időpontban szállítsa, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények vagy körülmények következtében áll elő, amelyeket a szolgáltató nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály, extrém időjárási körülmények).
Ha a vevő által megjelölt helyen és időpontban senki nem veszi át a kiválasztott és kiszállítani kért terméket, az átadó személy köteles értesítést hagyni arról, hogy megkísérelte a szállítást és jelezni, hogy a vevő lépjen kapcsolatba a telefonos ügyfélszolgálattal az újbóli kiszállítás érdekében.

 

A vevő a megrendelés átvételét megelőzően a terméke(ke)t megtekintheti, azok minőségéről meggyőződhet. A vevő a termékek minőségi megfelelését az átvétellel kifejezetten elfogadja. Mivel az adásvételi szerződés tárgya romlandó, illetve a minőségét rövid ideig megőrző termékek, így a vevőt a termék átvétele után az elállás joga nem illeti meg.

 

A termékek kiszállítása a rendelési időszakot követő hét csütörtök, péntek és szombati napjain (szállítási időszak) 08:00 óra és 18:00 óra között történik. Az online piac honlapján feltüntetésre kerül amennyiben egy termék csak bizonyos, a honlapon megadott napra rendelhető (például hűtött áru, pékáru csak csütörtök és pénteki napra rendelhető).

 

Szolgáltató a házhozszállítás során az alábbi alvállalkozót veszi elsődlegesen igénybe, fenntartva, hogy – igény esetén – egyéb fuvarozó alvállalkozót is bevonjon a teljesítésbe:

 

Neve:……………………………………………………

Rövidített cégnév: …………………………..

Székhelye:…………………………………..

Cégjegyzékszáma: ………………………………

Adószáma:…………………………………….

 

 

XII.            A megrendelés visszavonása, módosítása

 

 

A vásárló a jelen ÁSZF elolvasásával tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés létrejöttét követően a vásárlástól a kiszállítás előtt 2 nappal jogosult bárminemű jogkövetkezmény nélkül elállni, vagy azt módosítani. A vevő ezen elállási vagy módosítási szándékát a info@mozgopiaconline.hu e-mail címen, vagy regisztrált vásárló esetén a felhasználói fiókjába belépve a „megrendelés módosítása” menüpont alatt tudja bejelenteni.

 

 

XIII.            Az eladó felelőssége

 

 

Az eladó köteles az általa értékesített termékek előállítására, csomagolására, címkézésére vonatkozó jogszabályi előírások betartására. A termékek áttetsző csomagolóanyagba kerülnek becsomagolásra, így a vevő az átvétel pillanatában meggyőződhet a csomagolás sértetlensége, a termékre vonatkozó minőségét megőrzi, valamint a fogyaszthatóságát megjelölő határidő mellet a termék látható minőségi hibáiról is (például penész, szennyeződés stb.)

Az eladó köteles a vevőt haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben az általa vállalt termék kiszállítása bármilyen akadályba ütközik.

 

 

XIII.1. Az eladó késedelme, illetve a lehetetlenülés

 

Mivel a Szolgáltató által üzemeltetett online piac honlapon kistermelői, őstermelői, kézműves termékek eladóktól történő megvételére van lehetőség, az eladók minden igyekezete ellenére is előfordulhat, hogy egy meghirdetett termék a szállítás időpontjában mégsem áll rendelkezésre (például: elverte az eső az epret, vagy nem adtak tejet a kecskék stb.), vagy az eladók olyan állapotban szállítják azt az átadó pontra, hogy azt a közvetítő szolgáltató minőségi hibára hivatkozva nem kívánja továbbítani a vevő részére (Tehát az eladó késedelembe esik vagy a teljesítés lehetetlenné válik).

 

Ilyen esetben a vevő választása szerint

 • jogosult a szerződéstől elállni és a már megfizetett termék értékének a visszatérítését követelheti, vagy
 • kérheti a termék kiszállítását a következő szállítási időszakban – amennyiben akkor a termék megfelelő minőségben rendelkezésre áll –.

 

Amennyiben a vevő a következő szállítási időszakban történő átvételt választja, azonban a termék ekkor sem áll megfelelő minőségben a rendelkezésre, akkor közvetítő szolgáltatónak 10 nap áll a rendelkezésére, hogy a Barion rendszerén keresztül a termék vételárát a vevő részére visszatérítse.

 

Amennyiben az eladó az általa kiszállítani vállalt termék kiszállítását jogos ok nélkül megtagadja, a vevő választása szerint a termék kiszállítását vagy az általa megfizetett vételár visszafizetését követelheti.

 

XIII.2. Hibás teljesítés – Minőségi kifogás

 

Az eladó hibásan teljesít, ha az átadás-átvétel időpontjában a termék nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az eladó, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában vagy a termék átvétele során ismerte vagy felismerhette. A vevő a nem szerződésszerű teljesítésből eredő igényét a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó alább ismertetett szabályai szerint érvényesítheti:

 

Az átvétel megtagadása:

A vevő megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak (például: sérült csomagolás, lejárt fogyaszthatósági-/ minőségét megőrzi idő, az ép csomagoláson keresztül is egyértelműen megállapítható minőségi hibák).

 

A termék visszaküldése

Amennyiben a kiszállított termékek, a normális tárolási körülmények között (15 Celsius fok alatti hőmérséklet, 80-95% relatív páratartalmú és szárazabb légterű környezet) bekövetkező romláshibája következik be (például, a termék belsejében található, kívülről nem észlelhető hiba), és a hibás teljesítés az átvétel pillanatában nem volt megállapítható, úgy a vevő jogosult a terméket minőségi kifogásra történő hivatkozással a Szolgáltató részére

 • friss termékek esetén az átadás-átvételt követő 24 (huszonnégy) órán,
 • csomagolt, hűtést nem igénylő termékek esetén az átadás-átvételt követő 3 (három) napon

belül visszaküldeni.

 

A sérülékenyként feltüntetett termékek körében (például tojás, gyümölcsök) az eladó az átadás-átvételt követően nem vállal felelősséget a terméken látható sérülések miatt bekövetkező minőségi kifogás esetén.

 

A vevő tudomásul veszi, hogy a fenti határidőn túli minőségi kifogási igények teljesítésére az eladó nem köteles, azok a felek jogviszonyában a teljesítést követően keletkezett hibaként értékelendők.

 

Az eladó az átadás-átvételt követően nem vállal felelősséget a raklapok, dobozok alján esetlegesen megnyomódott termékekért.

 

A hibás teljesítésre vonatkozó visszaküldési jogosultság nem terjed ki:

 • szépséghibára, amely felületi sérülésből ered, de termék ízét nem érint,
 • romlást nem okozó „száraz” hibára,
 • a nem megfelelő tárolási körülményekből keletkező hibára.

 

A jelen pontban szabályozott hibás teljesítés keretében a vevő által érvényesíthető igények:

 • a vásárló jogosult az eladóktól a megrendelt termék kicserélését kérni,
 • a vásárló jogosult a minőségi hibával érintett termékkel és a megrendelés kori vételárával arányos kompenzációt igényelni.

 

Kellékszavatosság

 

Fogyasztóval kötött ingó dolognak minősülő új termék vásárlására irányuló szerződés esetén a vásárló az eladó hibás teljesítése miatt az eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidőn belül azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a vásárló érvényesíteni már nem tudja.

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

A vásárló – választása szerint – igényelheti a termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az eladó költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az eladó adott okot.

 

A vásárló közvetlenül az eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét az eladó által a termékhez csatolt elérhetőségének valamelyikén. A vevő az eladó elérhetőségét a szolgáltatótól is elkérheti, az indok megjelölésével.

 

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az eladóval, a késedelemből eredő károkért a vásárló felel.

 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, mint hogy a vásárló igazolja, hogy a terméket az eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az eladó csak akkor mentesül a szavatossági igény teljesítési kötelezettsége alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Ha az eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Amennyiben a vásárló a kellékszavatossági igényét a terméknek – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

A kellékszavatossági jogból eredő kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az eladót terhelik, kivéve, ha a termék meghibásodása a vásárlót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztására is visszavezethető. Ebben az esetben a közrehatás arányában kötelesek a felek viselni.

 

Termékszavatosság

 

Az ingó dolognak minősülő termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Ugyanazon hiba miatt azonban kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesíteni nem lehet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a vásárló az eladóval szemben érvényesítheti.

 

Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a vásárló e jogosultságát elveszti. A vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

A vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

 

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

–        a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

–        a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

–        a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Jótállás

Az online piacon értékesítő eladók nem értékesítenek olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá vagy a Polgári Törvénykönyv alapján jótállás alá tartozna.

 

A jelen pontokban leírtak nem érinti azokat a fogyasztói jogokat, amelyek a vásárlót a hibás termékekkel kapcsolatos reklamáció, panasztétel terén a kapcsolódó hatályos jogszabályok, valamint a jelen ÁSZF alapján megilletnek.

 

 

XIV.            A szerződéstől való elállás:

 

 

A fogyasztó az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a) terméknek,
 2. b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

A fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az eladó részére az eladó által a csomagolásban, illetve a számlán feltüntetett elérhetőségek valamelyikére.

 

A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az eladó részére.

 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e fejezetben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

Az eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

 

Írásban történő elállás esetén az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az eladó részére. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az eladó a határidő számítás szempontjából. A fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

A fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt, és elállási jogával érintett terméke(ke)t indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni az eladó részére, melynek költsége a fogyasztót terheli. Az eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

A fogyasztó elállása esetén haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az eladó visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási/átvételi díjat is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó az eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Ha a fogyasztó nem a teljes megrendeléstől, hanem annak csak egy részétől áll el, ez esetben az eladó csak az elállással érintett termékek ellenértékét téríti vissza a fogyasztó részére. Az eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszajuttatta az eladó részére.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az eladó, tehát bankkártyára téríti vissza a kifizetett vételárat, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az eladó tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését. Tehát ha a fogyasztó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni az eladó ésszerű költségeit.

 

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék

Amennyiben az eladó és a vásárló (fogyasztó) között létrejött adásvételi szerződés romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek megvételére vonatkozik, akkor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet hatálya a közöttük létrejött szerződésre nem terjed ki. A vevőt a termék átvételét követően a 14 napos elállás jog a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében nem illeti meg.

 

Zárt csomagolású termék

A vevőt az olyan hosszabb ideig eltartható, zárt csomagolású termékek esetében sem illeti meg az elállás joga, amelyek természetüknél fogva (például higiéniai vagy egészségügyi okokból) a felbontást követően nem visszaadható termékek (például szörp, méz, lekvár, szalvéta). Az eladótól nem várható el az ilyen termékek visszavétele abban az esetben, ha a vásárló terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta, rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi váladékkal, egyéb szennyeződésekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

 

Amennyiben azonban a vevő még nem kezdte meg ezen zárt csomagolású termék(ek) használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, a csomagolás még érintetlen, sértetlen, akkor a vevő az elállási jogát az általános szabályok szerint az alábbiak alapján a termék kézhezvételét követő 14 napon belül egyértelmű, egyoldalú, indokolás nélküli nyilatkozatával gyakorolhatja. A vevő az elállási joga gyakorlása esetén köteles az elállási nyilatkozatot az eladó részére haladéktalanul megküldeni, és a nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül a terméke(ke)t az eladó részére a saját költségén visszaküldeni vagy azt az eladó részére átadni. Az eladó az elállási nyilatkozat átvételéről köteles haladéktalanul értesíteni a vevőt, valamint köteles a visszaadott termékek vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül visszafizetni. (A vételár meghatározásakor a termék(ek) megrendelésekor a vevő által fizetett ár az irányadó.)

 

Az eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a visszaküldött termékeket vissza nem kapta, vagy a vevő hitelt érdemlően visszaigazolta, hogy a terméke(ke)t az eladó részére visszaküldte. A vevőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelő időben és a fent meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

 

 

Elállási nyilatkozat minta:

 

Eladó neve:_______________________________

Székhelye:___________________________________

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

Megrendelés száma:________________________

Termék megnevezése:______________________

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:_______________________

 

A fogyasztó neve:___________________________

A fogyasztó címe:___________________________

 

  

Kelt:___________________________

 

 

A fogyasztó aláírása:_________________________

 

 

XV.            Panasztétel, reklamáció

 

 

Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a vásárlót ebben az esetben megilleti a panasztétel joga, melyet az eladó által a termékhez csatolt elérhetőségének valamelyikén tehet meg. A vevő az eladó elérhetőségét a szolgáltatótól kérheti el, az indok megjelölésével.

 

A vásárló a szerződés megkötésével, az online piac működésével, az átadáskor eljáró személy magatartásával, tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltató II. pontban megadott elérhetőségén. A szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a vevő a panaszt írásban jelentette be, Szolgáltató a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

 

A vevő a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, az online piacon történő közvetítő szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

A békéltető testület neve:  Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Elérhetősége:06 (1) 488 21 31

 

 

XVI.            A szolgáltató felelőssége

 

 

XVI.1. Az online piac működtetésével kapcsolatos felelősség

 

A szolgáltató a szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény („Elkertv.”) rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként végzi, kizárólag információ-közvetítő szerepet tölt be az eladó és a vásárló között. Ennek megfelelően a szolgáltató nem rendelkezik ellenőrzési lehetőséggel a meghirdetett termék valódiságára, minőségére vonatkozóan, ezért az eladó és a vásárló között kialakult vita esetén a felhasználó mentesíti a szolgáltatót mindennemű igény, követelés és kártérítési felelősség alól.

 

A termékek átadása és a pénzügyi teljesítés a szolgáltatótól független, így a szolgáltató kizárja a felelősségét a felhasználók közötti pénzügyi teljesítés vonatkozásában is.

 

A szolgáltató az információs szolgáltatási, közvetítő tevékenysége során mindenkor a tőle elvárható gondossággal és körültekintéssel, valamint a felhasználók érdekeinek az adott körülmények között lehetséges legnagyobb mértékben történő figyelembevételével köteles eljárni.

 

Annak ellenére, hogy Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót a honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a felhasználó számára. A szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, illetve az ezekből eredő károkért, amelyek rajta kívülálló és el nem hárítható okból következnek be. Amennyiben a szolgáltató pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

 

A Szolgáltató különösen nem felel az alábbiakért:

 • harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmaiért, amelyekhez a http://www.mozgopiaconline.hu weboldalon keresztül lehet ellátogatni, beleértve ebbe a honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket, harmadik személy által a szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formáját,
 • hozzájárulása vagy tudomása nélkül a szolgáltatás honlapjára feltett tartalomért, amennyiben Szolgáltató számára műszakilag nem lehetséges vagy nem kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza,
 • amennyiben a Szolgáltató webáruház honlap nem kompatibilis a felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
 • műszaki nehézségekért, beleértve a Szolgáltató honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

 

A felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel. A felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa az online piac honlapon keresztül elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon ne sértsék. Amennyiben a tartalom vonatkozásában harmadik személy, hatóság vagy bíróság eljárást indít, úgy az adott tartalmat közzé tevő felhasználó felel az ezzel kapcsolatban felmerülő és a szolgáltatónak okozott valamennyi kárért, kiadásért. A szolgáltató fenntartja a jogot a honlapon elhelyezett sértő tartalom – felhasználó hozzájárulása nélküli – eltávolítására, és amennyiben az elhelyezett sértő tartalom büntetőjogi felelősséget is megalapoz(hat), úgy a büntetőjogi feljelentés megtételére.

 

A felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. A felhasználó által elérhetővé tett tartalmat a szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

Amennyiben a felhasználó a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, lehetősége van azt jelezni a szolgáltatónak. Amennyiben a szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére, annak módosítására, vagy jogosult felszólítani a tartalmat feltöltőt a törlésre, módosításra.

 

A szolgáltató jogosult a szolgáltatások nyújtását bármikor saját diszkrecionális döntésével felfüggeszteni vagy megszüntetni, különösen, ha

 • a szolgáltató vagy a szolgáltató valamely szerződéses partnere jelentős ok miatt bizonyos ideig szünetelteti, vagy korlátozza működését; illetőleg ha
 • a szolgáltatás szüneteltetésére a felhasználók adatai védelme érdekében kerül sor.

 

A szolgáltató ezen irányú szándékát legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően köteles a honlapján jól feltűnő módon közzétenni, kivéve ha a szolgáltatás szünetelésére azonnali intézkedés keretében került sor és ezáltal a szolgáltatónak nem áll módjában az előzetes tájékoztatás kihirdetése.

 

Nem terheli felelősség a szolgáltatót olyan, kisebb jelentőségű hibákért vagy mulasztásokért, amelyek nagyszámú ügylet teljesítése során az általában elvárható gondosság mellett is előfordulhatnak.

 

Nem felel a szolgáltató az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást a felhasználó és harmadik személy közötti jogvita, vagy harmadik személy felróható magatartása akadályozza.

 

A szolgáltató felelősségének jelen ÁSZF szerinti korlátozása vagy kizárása nem érinti a szolgáltatónak azt a felelősségét, amelyet szerződésben érvényesen nem lehet korlátozni vagy kizárni.

 

XVI.2. A termék átadás-átvételével kapcsolatos felelősség

 

A Szolgáltató átadó pontot biztosít a termékek átadás-átvételére. Az eladó a Szolgáltató által biztosított átadó ponton adja le a tőle megrendelt és általa szerződésszerűen becsomagolt, összeállított termékeket. Amennyiben a szolgáltató a termék átadási ponton történő átvételével késlekedik, vagy nem teszi lehetővé eladó részére, hogy az a tőle megrendelt termékeket az átadó ponton elhelyezze, úgy a szolgáltató az eladónak az átadási kísérlettel okozott költségei, valamint az eladó által a termék vevőhöz történő elszállítása érdekében más fuvarozónak kifizetett többletköltségei megtérítésére köteles.

 

A Szolgáltató az észszerűség határain belül mindent megtesz annak érdekében, hogy a vevő kérésére a terméket a vevőnek ígért szállítási határidőnek megfelelően házhoz szállítsa. A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a rajta kívül álló okból (például forgalmi akadályok, rossz időjárási körülmények stb.) bekövetkező esetleges késésből származó károkra és veszteségekre.

 

A szolgáltató nem felelős a termékben, a hatáskörén kívül eső okból bekövetkező károsodásokért, így különösen a termék természetéből, tulajdonságából fakadó bármilyen hibáért, hiányosságért, a szolgáltató képviseletén vagy megbízásán kívül eljáró személy (eladó, vevő, harmadik fél, hatóság) cselekménye, vagy mulasztása, „vis maior” esetén akkor sem, ha erről a küldemény átvételekor a szolgáltatónak tudomása is volt.

 

A termék szolgáltatónak történő átadást követő eltűnéséből, megsemmisüléséből, illetőleg értékcsökkenéséből (megrongálódás, megromlás) eredő károkért (árukár) a szolgáltató fokozott felelősséggel tartozik, mert az eladó már, a vásárló pedig még nem, vagy nehezen tudja a termék sorsát befolyásolni. Erre tekintettel indokolt a fuvarozó fokozott felelősségének megállapítása.

 

A szolgáltató csak akkor mentesül az ún. árukárokért való felelősség alól, ha azt:

 • a fuvarozó tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok,
 • a termék belső tulajdonsága (sérülékenység, törékenység, kukacosodás stb.),
 • a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága,
 • az eladó által végzett lerakás, ill. a vevő által végzett átvétel, illetve
 • az eladó vagy a vevő utasítása okozta.


A szolgáltató fokozott felelősségét ellensúlyozza a kártérítés mértékének korlátozása. A szolgáltató csak a fuvarozás alatt keletkezett tényleges “árukárok” megtérítésére köteles, nem köteles tehát a teljes kárt megtéríteni. A szolgáltató a dolog feladáskori tényleges értékét, tehát az eladótól történő átvételkori értékét köteles pénzben megtéríteni. Nem érvényesülnek azonban ezek a korlátozások, ha a szolgáltató a kárt szándékosan okozta.

Ha a szolgáltatótól történő átvételkor felismerhető, hogy a termék hiányos vagy sérült, a szolgáltatóval szemben az igényt haladéktalanul érvényesíteni kell – a termék kézbesítésekor a kézbesítési okiraton azt jelezni szükséges -, ellenkező esetben az a későbbiekben már nem érvényesíthető. Ha a hiányt vagy sérülést az átvételkor nem lehetett felismerni, a kártérítési igényt három munkanapon belül lehet a szolgáltatónál írásban bejelenteni.

 

Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, – a hiánytól vagy megsérüléstől eltérő -valamennyi kárigényt (például késedelmes szállítás) írásban, a termék átvételétől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül kell a szolgáltatónak benyújtani.

 

 

XVII.            A szerződéses jogviszony megszűnése, megszüntetése

 

 

A felhasználók és a szolgáltató között fennálló jogviszony a regisztráció önkéntes vagy szolgáltató általi törlésével megszűnik, de a jogviszony megszűnése nem érinti a már megrendelt termékek tekintetében megkötött adásvételi szerződést. A felhasználó elhalálozása esetén a regisztráció törlése iránt közeli hozzátartozó, illetve törvényes képviselő járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával.

 

A szolgáltató bármely regisztrált felhasználót törölhet a nyilvántartásából, amennyiben a regisztrált felhasználó bizonyíthatóan a honlapot támadó, ártó tevékenységet folytat. A szolgáltató a többi felhasználó általi zavartalan felhasználás érdekében az ilyen tevékenység esetén büntetőjogi feljelentéssel élhet a jogi szabályozások keretén belül, illetve polgári peres úton kártérítési igényét is érvényesítheti a bizonyítottan jogellenes magatartást végzőkkel szemben.

 

A felhasználó regisztrációjának törlését a info@mozgopiaconline.hu e-mail címre elküldött kérelmével, vagy a honlapon a „regisztráció törlése” menüpont alatt kérheti. Az üzenet megérkezését követően szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. A felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek az aktív rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott megrendelésekre vonatkozó adatok és dokumentumok megőrzését, a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott (hírlevél feliratkozás) további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

 

XVIII.            Egyéb rendelkezések

 

 

A szerződő felek minden köztük felmerülő esetleges és békés úton nem rendezhető jogvitában alávetik magukat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályban meghatározott általános perrendtartási szabályok szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróságnak.

 

Ha bármilyen hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság szerint az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan lenne, úgy ez csak arra a rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész dokumentum érvénytelenségét, semmisségét vagy végrehajthatatlanságát, és minden egyéb rendelkezés érvényben és hatályban marad.

 

Az ÁSZF-ben vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat szolgáltató általi gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az adott, vagy más jogról vagy jogorvoslatról való lemondást, továbbá ezen jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása sem gátolja meg az adott, vagy bármely más jog vagy jogorvoslat további gyakorlását.